Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg aangaat hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg.

1. Artikel 1: Aansprakelijkheid

1.1 VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg is een professionele organisatie. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een deelnemer, VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande organisaties.

1.2 VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg garandeert de kwaliteit van de training zoals van een trainer verwacht mag worden.

1.3 VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg zal de training naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

1.4 VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg is slechts aansprakelijk welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming, indien er voor zover de schade normale vakkennis en ervaringen met in achtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

2. Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Door het opsturen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 Door het opsturen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

2.3 De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet worden doorgegeven aan derden.

2.4 De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing bij een training.

3. Artikel 3: Betaling

3.1 Bij annulering van de training tot twee weken voor aanvang wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

3.2 Bij annulering van de training binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht

3.3 Tenzij VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de betaling door de deelnemende partij te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.

3.4 Betaling van de individuele begeleiding worden per maand in rekening gebracht.

3.5 Afzegging van individuele begeleiding 24 uur voordien anders wordt het in rekening gebracht.

3.6 Opzeggingstermijn van is 1 maand.

3.7 Tenzij VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de betaling door de deelnemende partij te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.

4. Artikel 4: Annulering door VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg

4.1 VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan VIVO training betaalde bedrag.

4.2 Verder is de deelnemer/bedrijf gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.

4.3 De privacy van de deelnemer/bedrijf zal worden gerespecteerd. Alles wat met de trainers wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de deelnemer wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De deelnemer dient het privéleven van de trainers te respecteren

5. Artikel 5: Auteursrecht

5.1 Het auteursrecht op de door VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg mogen geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg, berust uitsluitend bij VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg.

6. Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Middelburg.

Deze voorwaarden zijn van toepassing per 01 oktober 2020 en aldus gedeponeerd op 30 november 2020 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg.